01 -استانداری همدان تاریخ بروز رسانی بازگشت به صفحه اصلی

به استناد ماده ۵۶  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  کلیه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (۱%) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي به استثناي فصول (۱) و (۶) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند. دسترالعمل اجرایی ماده یادشده در تاریخ 1394/12/19 به دستگاه های مشمول ابلاغ شد.

دستورالعمل اجرایی بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای بند (ب) ماده 64  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1401/02/31 برای اجرا ابلاغ شد.

برای مشاهده فایل‌ها کلیک فرمایید.
دستورالعمل اجرایی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایش
دستورالعمل بند ج تبصره 9 بودجه 1402 نمایش
دستورالعمل بند ه تبصره 9 بودجه 1401 نمایش
بند ه تبصره 9 قانون بودجه 1401 نمایش