دوره : 200 - عفاف و حجاب و آسیب‌‌های اجتماعی

شروع دوره: 1402/03/07 --- خاتمه: 1402/03/13
شهرستان : سطح استان
ویژه همکاران استانداری،فرمانداری ها و بخشداری ها
دوره : 199 - آموزش ویژه بخشداران و معاونین فرمانداران و رسمی آزمایشی2

شروع دوره: 1402/02/14 --- خاتمه: 1402/02/21
شهرستان : سطح استان
بخش سوم- اقتصادی و ...
دوره : 198 - آموزش ویژه بخشداران و معاونین فرمانداران و رسمی آزمایشی2

شروع دوره: 1402/02/13 --- خاتمه: 1402/02/14
شهرستان : سطح استان
بخش دوم-عمرانی
دوره : 197 - حکمرانی

شروع دوره: 1402/03/06 --- خاتمه: 1402/03/31
شهرستان : سطح استان
ویژه مدیران ارشد دستگاه های اجرایی
دوره : 196 - آموزش ویژه بخشداران و معاونین فرمانداران و رسمی آزمایشی2

شروع دوره: 1402/01/01 --- خاتمه: 1402/02/09
شهرستان : سطح استان
بخش اول-سیاسی
دوره : 195 - بنیان های مناسبات انسانی(در روابط اجتماعی)

شروع دوره: 1402/01/05 --- خاتمه: 1402/02/14
شهرستان : سطح استان
ویژه فرمانداری ها و بخشداری های تابعه