دوره : 271 - نماز در سیره و سخن امام رضا(علیه السلام)

شروع دوره: 1402/12/10 --- خاتمه: 1402/12/20
شهرستان : سطح استان
ویژه فرمانداری و بخشداری
دوره : 270 - نماز در سیره و سخن امام حسین (علیه السلام)

شروع دوره: 1402/12/10 --- خاتمه: 1402/12/20
شهرستان : همدان
ویژه همکاران استانداری
دوره : 269 - نظارت، کنترل و بازرسی در انتخابات

شروع دوره: 1402/11/30 --- خاتمه: 1402/11/30
شهرستان : بهار

دوره : 268 - نظارت، کنترل و بازرسی در انتخابات

شروع دوره: 1402/11/28 --- خاتمه: 1402/11/28
شهرستان : تويسرکان

دوره : 267 - نظارت، کنترل و بازرسی در انتخابات

شروع دوره: 1402/11/28 --- خاتمه: 1402/11/28
شهرستان : اسدآباد

دوره : 266 - نظارت، کنترل و بازرسی در انتخابات

شروع دوره: 1402/11/26 --- خاتمه: 1402/11/26
شهرستان : رزن

دوره : 265 - نظارت، کنترل و بازرسی در انتخابات

شروع دوره: 1402/11/26 --- خاتمه: 1402/11/26
شهرستان : درگزين

دوره : 264 - نظارت، کنترل و بازرسی در انتخابات

شروع دوره: 1402/11/16 --- خاتمه: 1402/11/16
شهرستان : کبودرآهنگ

دوره : 263 - نظارت، کنترل و بازرسی در انتخابات

شروع دوره: 1402/11/16 --- خاتمه: 1402/11/16
شهرستان : فامنين

دوره : 262 - نظارت، کنترل و بازرسی در انتخابات

شروع دوره: 1402/11/18 --- خاتمه: 1402/11/18
شهرستان : نهاوند

دوره : 261 - نظارت، کنترل و بازرسی در انتخابات

شروع دوره: 1402/11/25 --- خاتمه: 1402/11/25
شهرستان : ملاير

دوره : 260 - نظارت، کنترل و بازرسی در انتخابات

شروع دوره: 1402/11/30 --- خاتمه: 1402/11/30
شهرستان : همدان

دوره : 259 - کاربری سیستم جامع انتخابات

شروع دوره: 1402/11/12 --- خاتمه: 1402/12/05
شهرستان : درگزين

دوره : 258 - کاربری سیستم جامع انتخابات

شروع دوره: 1402/11/12 --- خاتمه: 1402/12/05
شهرستان : فامنين

دوره : 257 - کاربری سیستم جامع انتخابات

شروع دوره: 1402/11/12 --- خاتمه: 1402/12/05
شهرستان : رزن

دوره : 256 - کاربری سیستم جامع انتخابات

شروع دوره: 1402/11/12 --- خاتمه: 1402/12/05
شهرستان : بهار

دوره : 255 - کاربری سیستم جامع انتخابات

شروع دوره: 1402/11/12 --- خاتمه: 1402/12/05
شهرستان : کبودرآهنگ

دوره : 254 - کاربری سیستم جامع انتخابات

شروع دوره: 1402/11/12 --- خاتمه: 1402/12/05
شهرستان : اسدآباد

دوره : 253 - کاربری سیستم جامع انتخابات

شروع دوره: 1402/11/12 --- خاتمه: 1402/12/05
شهرستان : تويسرکان

دوره : 252 - کاربری سیستم جامع انتخابات

شروع دوره: 1402/11/12 --- خاتمه: 1402/12/05
شهرستان : نهاوند

دوره : 251 - کاربری سیستم جامع انتخابات

شروع دوره: 1402/11/12 --- خاتمه: 1402/12/05
شهرستان : ملاير

دوره : 250 - کاربری سیستم جامع انتخابات

شروع دوره: 1402/11/12 --- خاتمه: 1402/12/05
شهرستان : همدان

دوره : 249 - مدیریت اجرایی در امور انتخابات

شروع دوره: 1402/09/22 --- خاتمه: 1402/11/30
شهرستان : نهاوند

دوره : 248 - مدیریت اجرایی در امور انتخابات

شروع دوره: 1402/09/29 --- خاتمه: 1402/11/30
شهرستان : کبودرآهنگ

دوره : 247 - مدیریت اجرایی در امور انتخابات

شروع دوره: 1402/09/07 --- خاتمه: 1402/11/30
شهرستان : بهار

دوره : 246 - مدیریت اجرایی در امور انتخابات

شروع دوره: 1402/09/12 --- خاتمه: 1402/11/30
شهرستان : تويسرکان

دوره : 245 - مدیریت اجرایی در امور انتخابات

شروع دوره: 1402/09/14 --- خاتمه: 1402/11/30
شهرستان : رزن

دوره : 244 - مدیریت اجرایی در امور انتخابات

شروع دوره: 1402/09/14 --- خاتمه: 1402/11/30
شهرستان : ملاير

دوره : 243 - مدیریت اجرایی در امور انتخابات

شروع دوره: 1402/09/14 --- خاتمه: 1402/11/30
شهرستان : درگزين

دوره : 242 - مدیریت اجرایی در امور انتخابات

شروع دوره: 1402/09/19 --- خاتمه: 1402/11/30
شهرستان : اسدآباد

دوره : 241 - مدیریت اجرایی در امور انتخابات

شروع دوره: 1402/09/20 --- خاتمه: 1402/11/30
شهرستان : فامنين

دوره : 240 - مدیریت اجرایی در امور انتخابات

شروع دوره: 1402/09/20 --- خاتمه: 1402/11/30
شهرستان : همدان

دوره : 239 - انتخابات و همبستگی ملی

شروع دوره: 1402/11/26 --- خاتمه: 1402/11/26
شهرستان : سطح استان

دوره : 238 - انتخابات و همبستگی ملی

شروع دوره: 1402/11/26 --- خاتمه: 1402/11/26
شهرستان : سطح استان

دوره : 237 - قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های انتخاباتی

شروع دوره: 1402/11/23 --- خاتمه: 1402/12/10
شهرستان : درگزين

دوره : 236 - قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های انتخاباتی

شروع دوره: 1402/11/23 --- خاتمه: 1402/12/10
شهرستان : فامنين

دوره : 235 - قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های انتخاباتی

شروع دوره: 1402/11/23 --- خاتمه: 1402/12/10
شهرستان : رزن

دوره : 234 - قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های انتخاباتی

شروع دوره: 1402/11/23 --- خاتمه: 1402/12/10
شهرستان : بهار

دوره : 233 - قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های انتخاباتی

شروع دوره: 1402/11/23 --- خاتمه: 1402/12/10
شهرستان : کبودرآهنگ

دوره : 232 - قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های انتخاباتی

شروع دوره: 1402/11/23 --- خاتمه: 1402/12/10
شهرستان : اسدآباد

دوره : 231 - قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های انتخاباتی

شروع دوره: 1402/11/23 --- خاتمه: 1402/12/10
شهرستان : تويسرکان

دوره : 230 - قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های انتخاباتی

شروع دوره: 1402/11/23 --- خاتمه: 1402/12/10
شهرستان : نهاوند

دوره : 229 - قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های انتخاباتی

شروع دوره: 1402/11/23 --- خاتمه: 1402/12/10
شهرستان : ملاير

دوره : 228 - قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های انتخاباتی

شروع دوره: 1402/11/23 --- خاتمه: 1402/12/10
شهرستان : همدان

دوره : 227 - عوامل موثر در برگزاری انتخابات الکترونیک

شروع دوره: 1402/10/27 --- خاتمه: 1402/10/27
شهرستان : سطح استان

دوره : 226 - مقابله با بحران

شروع دوره: 1402/10/21 --- خاتمه: 1402/10/21
شهرستان : همدان
ویژه کارکنان ورزش و جوانان
دوره : 225 - اصول و کلیات مستندسازی (در حوزه انتخابات)

شروع دوره: 1402/09/23 --- خاتمه: 1402/10/24
شهرستان : همدان
ویژه تسهیلگران شرکتی و مامور استانداری