دوره : 299 - انتخابات و همبستگی ملی

شروع دوره: 1403/04/03 --- خاتمه: 1403/04/03
شهرستان : اسدآباد
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 298 - انتخابات و همبستگی ملی

شروع دوره: 1403/04/03 --- خاتمه: 1403/04/03
شهرستان : کبودرآهنگ
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 297 - انتخابات و همبستگی ملی

شروع دوره: 1403/04/01 --- خاتمه: 1403/04/01
شهرستان : رزن
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 296 - انتخابات و همبستگی ملی

شروع دوره: 1403/02/30 --- خاتمه: 1403/03/30
شهرستان : درگزين
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 295 - انتخابات و همبستگی ملی

شروع دوره: 1403/04/06 --- خاتمه: 1403/04/06
شهرستان : تويسرکان
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 294 - انتخابات و همبستگی ملی

شروع دوره: 1403/03/29 --- خاتمه: 1403/03/30
شهرستان : ملاير
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 293 - انتخابات و همبستگی ملی

شروع دوره: 1403/04/06 --- خاتمه: 1403/04/06
شهرستان : فامنين
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 292 - انتخابات و همبستگی ملی

شروع دوره: 1403/04/04 --- خاتمه: 1403/04/06
شهرستان : بهار
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 291 - انتخابات و همبستگی ملی

شروع دوره: 1403/03/27 --- خاتمه: 1403/03/27
شهرستان : همدان
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 290 - حقوق انتخابات

شروع دوره: 1403/04/02 --- خاتمه: 1403/04/02
شهرستان : درگزين
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 289 - حقوق انتخابات

شروع دوره: 1403/04/02 --- خاتمه: 1403/04/02
شهرستان : فامنين
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 288 - حقوق انتخابات

شروع دوره: 1403/04/03 --- خاتمه: 1403/04/03
شهرستان : بهار
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 287 - حقوق انتخابات

شروع دوره: 1403/04/02 --- خاتمه: 1403/04/02
شهرستان : رزن
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 286 - حقوق انتخابات

شروع دوره: 1403/03/31 --- خاتمه: 1403/03/31
شهرستان : اسدآباد
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 285 - حقوق انتخابات

شروع دوره: 1403/04/03 --- خاتمه: 1403/04/03
شهرستان : کبودرآهنگ
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 284 - حقوق انتخابات

شروع دوره: 1403/04/04 --- خاتمه: 1403/04/04
شهرستان : تويسرکان
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 283 - حقوق انتخابات

شروع دوره: 1403/04/04 --- خاتمه: 1403/04/04
شهرستان : نهاوند
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 282 - حقوق انتخابات

شروع دوره: 1403/04/04 --- خاتمه: 1403/04/04
شهرستان : ملاير
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 281 - حقوق انتخابات

شروع دوره: 1403/03/31 --- خاتمه: 1403/03/31
شهرستان : همدان
ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دوره : 280 - حقوق انتخابات

شروع دوره: 1403/04/02 --- خاتمه: 1403/04/08
شهرستان : سطح استان

دوره : 278 - مدیریت وضعیت اضطراری در تاسیسات آب

شروع دوره: 1403/03/08 --- خاتمه: 1403/03/13
شهرستان : سطح استان

دوره : 277 - آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه

شروع دوره: 1403/02/20 --- خاتمه: 1403/03/13
شهرستان : همدان

دوره : 276 - راهبری سامانه انتخابات رایانه ای

شروع دوره: 1403/02/16 --- خاتمه: 1403/02/20
شهرستان : ملاير
مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
دوره : 275 - کنترل و بازرسی در انتخابات

شروع دوره: 1403/02/16 --- خاتمه: 1403/02/20
شهرستان : ملاير
مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
دوره : 274 - آشنایی با مبانی انتخابات

شروع دوره: 1403/02/16 --- خاتمه: 1403/02/20
شهرستان : ملاير
مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
دوره : 272 - آشنایی با مفاهیم قرآن

شروع دوره: 1403/01/05 --- خاتمه: 1403/02/10
شهرستان : سطح استان
ویژه فرمانداری ها و بخشداری ها