بازگشت به فعالیت دانشی اصلی

مسئله چیست؟

بر فعالیت‌های جاری دستگاهها و پروژه های عمرانی آنها دستگاههای مختلفی نظارت می‌کنند. این نظارت ها تجمیع شده نیست و بیشتر به صورت صفحات کاغذی بایگانی می‌شود. از سوی دیگر هر کدام از دستگاههای نظارتی از منظر خود نظارت را انجام می دهند. همچنین وضعیت کلان یک دستگاه اجرایی در نظارت های جزیی قابل نظارت نیست.

تجربه دانشی: 

تهیه یک مدل نظارت جامع شامل نظارت فنی، عملیاتی و مالی با رعایت موارد زیر:

1- تهیه یک فرم از میزان هزینه های انجام شده و تعهدات دستگاه اجرایی برای هر اقدام دستگاه که از موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استخراج می شد؛

2- تدوین بخش فنی فرم بر اساس شاخص های مربوط به فعالیت یا پروژه؛

3- هماهنگی تیم سه نفره برای بازدید از پروژه

4- بازدید پروژه؛

5- ورود اطلاعات پس از تایید ناظران به سامانه تهیه شده؛

6- امتیاز دهی به دستگاه اجرایی با جزییات عملیاتی، فنی و مالی 

7- دفاع مدیر دستگاه از نمره به دست آمده در حضور استاندار، معاونین و روسای سازمان مدیریت و دارایی استان؛

8- تعیین تکلیف هزینه های انجام نشده، پروژه یا فعالیت معطل مانده و...

 

 

تصویر بیانگر تجربه
توضیح درباره تجربه
دانلود -voice
تصویربازدید1
تصویربازدید2
تصویربازدید3