بازگشت به فعالیت دانشی اصلی

مدل و شاخص‌های توزیع اعتبار استانی برای توزیع عادلانه اعتبارات بین شهرستانها به روش های ریاضی

مسئله چیست؟

در تمام سالیانی که بودجه بین دستگاههای اجرایی توزیع شده، همواره عدالت توزیع مورد بحث بوده است.

از سال 1327 که سازمان برنامه تشکیل شد، روش های متفاوتی برای این منظور در نظر گرفته شده است و متاسفانه باید گفت از آن موقع تا کنون روش‌های چانه زنی درباره بودجه استانها، مناطق و شهرستانها وجود داشته است. حال آنکه باید روش های منطقی برای این موضوع وجود داشته باشد. تجربه ما یک تجربه در این راستاست که امیدواریم در سالیان بعد مجموعه بودجه بر اساس مدلی علمی توزیع شود.

تصویر جلد کتاب
فیلم
دانلود -video
اسامی همکاران
اسامی همکاران 2