دوره : 152 - مقابله با بحران

شروع دوره: 1401/03/24 --- خاتمه: 1401/03/24
شهرستان : رزن

آزمونی تعریف نشده است

دوره : 151 - مقابله با بحران

شروع دوره: 1401/03/21 --- خاتمه: 1401/03/21
شهرستان : نهاوند
ویژه فرمانداری نهاوند
آزمونی تعریف نشده است

دوره : 150 - سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)

شروع دوره: 1401/03/18 --- خاتمه: 1401/03/24
شهرستان : همدان
ویژه همکاران فرمانداری همدان
شروع آزمون: 1401/03/24ساعت: 08:00:00-- خاتمه:1401/03/24ساعت: 23:43:00شروع آزمون: 1401/03/25ساعت: 11:55:00-- خاتمه:1401/03/25ساعت: 13:32:00

دوره : 149 - مقابله با بحران

شروع دوره: 1401/03/11 --- خاتمه: 1401/03/11
شهرستان : همدان
ویژه فرمانداری همدان
آزمونی تعریف نشده است

دوره : 148 - مقابله با بحران

شروع دوره: 1401/03/08 --- خاتمه: 1401/03/08
شهرستان : اسدآباد
ویژه فرمانداری اسداباد
آزمونی تعریف نشده است

دوره : 147 - مقابله با بحران

شروع دوره: 1401/03/03 --- خاتمه: 1401/03/03
شهرستان : فامنين
ویژه فرمانداری فامنین
آزمونی تعریف نشده است

دوره : 145 - سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)

شروع دوره: 1401/02/25 --- خاتمه: 1401/03/07
شهرستان : سطح استان
ویژه همکاران استانداری
شروع آزمون: 1401/03/04ساعت: 08:00:00-- خاتمه:1401/03/04ساعت: 23:56:00شروع آزمون: 1401/03/07ساعت: 09:55:00-- خاتمه:1401/03/07ساعت: 18:52:00

دوره : 144 - مقابله با بحران

شروع دوره: 1401/02/25 --- خاتمه: 1401/02/25
شهرستان : درگزين
ویژه فرمانداری درگزین
آزمونی تعریف نشده است

دوره : 142 - آشنایی اجمالی با مفاهیم قرآنی و ترجمه آیات

شروع دوره: 1401/01/15 --- خاتمه: 1401/03/11
شهرستان : همدان
ویژه ماه مبارک رمضان
شروع آزمون: 1401/02/27ساعت: 08:27:00-- خاتمه:1401/03/03ساعت: 14:33:00شروع آزمون: 1401/03/11ساعت: 09:55:00-- خاتمه:1401/03/12ساعت: 11:56:00