دوره : 124 - آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف

شروع دوره: 1400/09/01 --- خاتمه: 1400/09/13
شهرستان : سطح استان
ویژه همکاران استانداری،فرمانداری ها و بخشداری ها
آزمونی تعریف نشده است

دوره : 123 - تهدیدات نوین و پدافند غیرعامل

شروع دوره: 1400/08/16 --- خاتمه: 1400/08/23
شهرستان : ملاير
ویژه کارکنان شهرداری ملایر
شروع آزمون: 1400/08/23ساعت: 08:00:00-- خاتمه:1400/08/23ساعت: 15:00:00

دوره : 122 - تهدیدات نوین و پدافند غیرعامل

شروع دوره: 1400/08/04 --- خاتمه: 1400/08/11
شهرستان : همدان
ویژه کارکنان شهرداری همدان
شروع آزمون: 1400/08/11ساعت: 08:00:00-- خاتمه:1400/08/11ساعت: 23:00:00

دوره : 121 - روش های نوین ارتقاء آموزش فرهنگ ایمنی_ ترافیک

شروع دوره: 1400/08/01 --- خاتمه: 1400/08/13
شهرستان : سطح استان
ویژه کارکنان حمل و نقل و ترافیک و اعضای کارگروه بهبود رفتار ترافیکی استان -شهرداری‌ها
شروع آزمون: 1400/08/13ساعت: 08:00:00-- خاتمه:1400/08/13ساعت: 22:00:00

دوره : 119 - آشنایی با مذاهب اسلامی و فرقه های نوظهور

شروع دوره: 1400/07/29 --- خاتمه: 1400/08/29
شهرستان : سطح استان
ویژه همکاران استانداری،فرمانداری ها و بخشداری ها
شروع آزمون: 1400/08/25ساعت: 08:00:00-- خاتمه:1400/08/25ساعت: 20:00:00شروع آزمون: 1400/08/29ساعت: 11:00:00-- خاتمه:1400/08/29ساعت: 14:00:00

دوره : 118 - آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

شروع دوره: 1400/07/20 --- خاتمه: 1400/08/17
شهرستان : سطح استان
ویژه همکاران استانداری،فرمانداری ها و بخشداری های تابعه
شروع آزمون: 1400/08/03ساعت: 08:05:00-- خاتمه:1400/08/20ساعت: 22:08:00

دوره : 117 - مسابقه هفته دفاع مقدس

شروع دوره: 1400/07/04 --- خاتمه: 1400/07/08
شهرستان : سطح استان
ویژه کارکنان استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداریها
شروع آزمون: 1400/07/06ساعت: 08:00:00-- خاتمه:1400/07/08ساعت: 14:59:00

دوره : 116 - مستندسازی مدیریت بحران

شروع دوره: 1400/06/28 --- خاتمه: 1400/07/26
شهرستان : سطح استان
ویژه رابطین مدیریت بحران استان
شروع آزمون: 1400/07/17ساعت: 08:11:00-- خاتمه:1400/07/20ساعت: 23:30:00شروع آزمون: 1400/07/26ساعت: 09:00:00-- خاتمه:1400/07/26ساعت: 11:00:00

دوره : 115 - شرح وظایف و مسئولیت های واحدهای تابعه وزارت کشور 1

شروع دوره: 1400/06/14 --- خاتمه: 1400/06/29
شهرستان : سطح استان
ویژه پذیرفته شدگان جدید استانداری
شروع آزمون: 1400/06/28ساعت: 08:00:00-- خاتمه:1400/06/28ساعت: 11:15:00