دوره : 145 - سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)

شروع دوره: 1401/02/25 --- خاتمه: 1401/02/31
شهرستان : سطح استان
ویژه همکاران استانداری
آزمونی تعریف نشده است

دوره : 144 - مقابله با بحران

شروع دوره: 1401/02/25 --- خاتمه: 1401/02/25
شهرستان : درگزين
ویژه فرمانداری درگزین
آزمونی تعریف نشده است

دوره : 143 - آشنایی اجمالی با مفاهیم قرآنی و ترجمه آیات

شروع دوره: 1401/01/15 --- خاتمه: 1401/02/12
شهرستان : همدان
ویژه ماه مبارک رمضان
آزمونی تعریف نشده است

دوره : 142 - آشنایی اجمالی با مفاهیم قرآنی و ترجمه آیات

شروع دوره: 1401/01/15 --- خاتمه: 1401/02/28
شهرستان : همدان
ویژه ماه مبارک رمضان
شروع آزمون: 1401/02/27ساعت: 08:00:00-- خاتمه:1401/02/28ساعت: 22:14:00